Sorry, this entry is only available in Hungarian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Adatkezelési Tájékoztató

1. Bevezetés

A PADRON TAPAS Kft. (székhely: 2094 Nagykovácsi, Eötvös utca 7., cégjegyzékszám: 13 09 165257; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; a továbbiakban: „Padron”, „szolgáltató”, „adatkezelő”), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen tájékoztatóban meghatározott elvárásoknak.
A www.Padron.com portállal kapcsolatosan irányadó jogi irányelvek folyamatosan elérhetők a /privacy-policy címen. A Padron fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására, az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét. Amennyiben felhasználónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.
A Padron elkötelezett a szolgáltatások minőségének a legmagasabb szinten tartása irányában. A Padron elkötelezett partnerei és felhasználói személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Padron a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
A Padron az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
A 2011. évi CXII. tv. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);
a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet);
1992. évi LXVI. törvény – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról;
1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény);
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)
2. Definíciók
2.1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
2.2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
2.3. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
2.4. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
2.5. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtja;
2.6. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
2.7. adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;
2.8. nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;
2.9. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
2.10. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
2.11. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
2.12. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
2.13. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;
2.14. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
2.15. harmadik ország: minden olyan ország, amely nem tagja az Európai Gazdasági Térségnek.
2.16. Cookie: egy 4 kilobájtnál nem nagyobb szövegfájl, amit az internetes böngészőprogram tárol el a számítógépünkön a meglátogatott szerverekről. Funkciója, hogy kényelmesebbé tegye a szörfölést, mivel segítségével eltárolhatjuk különböző személyes adatainkat, jelszavainkat, stb. Segítségével a honlapok testre szabhatók, illetve a szörfölés történetét ismerve célzott reklámkampányokra is alkalmas.
3. Alapelvek a Padron adatkezelése során
3.1. Személyes adat akkor kezelhető, ha
a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.
A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.
3.2. Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak, és az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.
3.3. Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető. Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.
4. Padron adatkezelésére vonatkozó szabályok
4.1. Adatkezelés jogalapja:
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Adatvédelmi Törvény”) 5.§ (1) bekezdése a) pontjának megfelelően az adatkezelés jogalapja az Ön tájékoztatáson alapuló hozzájárulása. A hozzájárulás megadása önkéntes. Ön hozzájárulásával beleegyezik abba, hogy a Padron a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban rögzített előírások betartásával az Önre vonatkozó személyes adatokat, ideértve az Önről készült képfelvételeket is, (a továbbiakban együttesen: „Adatok”) az előzetesen meghatározott célból kezelje, azokkal műveletet végezzen, így különösen az Adatokat gyűjtse, felvegye, rögzítse, rendszerezze, tárolja, felhasználja illetve törölje.
Az érintett hozzájárulása alapján történő adatkezelés esetén az érintett a személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulását elektronikus úton, a Padron / internetes weboldalán megvalósított kifejezett magatartásával, jelölőnégyzet kitöltésével, vagy ha az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó technikai beállításokat hajt végre, valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet is, amely az adott összefüggésben az érintett hozzájárulását személyes adatainak tervezett kezeléséhez egyértelműen jelzi.
A hallgatás, az előre bejelölt négyzet vagy a nem cselekvés nem minősül hozzájárulásnak.
A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési tevékenységre kiterjed. Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan bekéri a Padron. Ha az érintett hozzájárulását a Padron elektronikus felkérését követően adja meg, a Padron felkérésnek minden esetben egyértelmű, tömör kell legyen és az nem gátolhatja szükségtelenül azon szolgáltatás igénybevételét, amely vonatkozásában a Padron a hozzájárulást kéri.
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt az érintettet erről a Padron tájékoztatja. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon teszi lehetővé a Padron, mint annak megadását.
Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, a Padron a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.
4.2. Adatkezelő és Adatfeldolgozó személye:
Az Adatokat a Padron mint adatkezelő kezeli.
A Padron az általa önkéntes hozzájárulás alapján kezelt személyes adatok körében megbízott külső adatfeldolgozót vesz igénybe a / üzemeltetése, karbantartása céljából.
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a Padron nevében személyes adatokat kezel.
Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. Ennek megfelelően a Padron az alábbi tájékoztatást adja:
Adatfeldolgozó a / fenntartásához és kezeléséhez:
Az Adatkezelő a hírlevelek tekintetében a MailChimp (512 Means St Suite 404 Atlanta, GA 30318 USA), aki a www.mailchimp.com oldalon tárolja az adatokat az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásáig.
Az Adatkezelő a Google Inc. Google Analytics szolgáltatását használja. A Google Analitycs cookie-kat használ abból a célból, hogy segítse az adott honlap használatának elemzését. A cookie által tárolt információkat (beleértve a Felhasználó IP-címét) a Google Inc. egyesült államokbeli szerverein tárolja. A Google Inc. átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat.
Az adatok fizikai tárolásának helye: a Tárhely.Eu Kft.
Szervereinek helye: Budapest, 1138, Váci út 188.
4.3. Adatkezelés időtartama:
Az adatkezelés határozatlan ideig, de legfeljebb addig tart, amíg Ön meg nem tiltja az Adatok adatkezelési cél szerinti felhasználását illetve Ön nem kéri az Adatok kezelésének megszüntetését.
4.4. Adatokhoz hozzáférő személyek:
Az Adatokhoz a Padron munkavállalói és cégjegyzésre jogosult mindenkori képviselői rendelkeznek hozzáférési jogosultsággal.
4.5. Érintettek jogai:
I. Tájékoztatáshoz való jog
1.1 Az érintett jogosult arra, hogy adatainak kezelésére irányuló tevékenység megkezdését megelőzően a Padron-tól tájékoztatást kapjon az adatkezeléssel összefüggő információkról.
1.2 A Padron a személyes adatok gyűjtése során az alábbi információkat bocsájtja az érintett rendelkezésre:
a Padron és képviselőjének megnevezése és elérhetőségei;
a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
a jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén, a Padron vagy harmadik fél jogos érdekeinek megjelölése;
adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái;
annak ténye, ha a Padron harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat
1.3 Az 1.2. pontban említett információk mellett a Padron a személyes adatok megszerzésének időpontjában, annak érdekében, hogy a tisztességes és átlátható adatkezelést biztosítsa, az érintettet a következő kiegészítő információkról tájékoztatja:
a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;
az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti a Padron a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;
az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelése esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jogról, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményekkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.
1.4 Ha a Padron a személyes adatokon a megszerzésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja az érintettet erről az eltérő célról, illetve az 1.2. és 1.3. pontban említett minden releváns kiegészítő információról.
II. Az érintett hozzáférési joga
2.1 Az érintett jogosult arra, hogy a Padron-tól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon (Rendelet 15. cikk):
az adatkezelés céljai;
az érintett személyes adatok kategóriái;
azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat a Padron közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
az érintett azon joga, hogy kérelmezheti a Padron-tól a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötte a Padron, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
2.2 Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról.
2.3 A Padron az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért a Padron az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja rendelkezésére a Padron, kivéve, ha az érintett másként kéri.
III. A helyesbítéshez való jog
3.1 Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Padron indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
3.2 Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
IV. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
4.1 Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Padron indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, a Padron pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha:
a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a Padron gyűjtötte vagy más módon kezelte;
az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
a személyes adatokat jogellenesen kezelte a Padron;
a személyes adatokat a Padron-ra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
a személyes adatok gyűjtésére a Rendelet 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
4.2 A törléshez való jog nem érvényesíthető, ha az adatkezelés szükséges:
a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
a személyes adatok kezelését előíró, a Padron-ra alkalmazandó uniós vagy magyar jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből;
a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
V. Az adatkezelés korlátozásához való jog
5.1 Az adatkezelés korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
5.2 Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Padron korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Padron ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
a Padron adatkezelése jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
a Padron-nak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Padron jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
5.3 A Padron az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.
VI. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
6.1 A Padron minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.
VII. Az adathordozhatósághoz való jog
7.1 Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Padron rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a Padron, ha:
az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul; és
az adatkezelés automatizált módon történik.
7.2 Az adatok hordozhatóságához való jog 7.1. pont szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
7.3 Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a Rendelet 17. cikkét (a törléshez való jog). Az adtahordozhatósághoz való jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű. E jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.
VIII. A tiltakozáshoz való jog
8.1 Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében megvalósuló adatkezelése, illetve a Padron, vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés ellen (a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló adatkezelés), ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben a Padron a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha a Padron bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
8.2 Ha a személyes adatok kezelését a Padron közvetlen üzletszerzés érdekében végzi, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatokat a Padron a továbbiakban e célból nem kezeli.
8.3 A 8.1. és 8.2. pontokban említett jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten, más információtól elkülönítve hívja fel a figyelmet a Padron.
8.4 Az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.
8.5 Ha a személyes adatok kezelésére a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.
IX. Az automatizált döntéshozatal alóli mentesség joga
9.1 Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
9.2 A 9.1. pontban nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:
az érintett és a Padron közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy magyar jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.
9.3. A 9.2. pontb a) és c) pontjában említett esetekben a Padron megfelelő intézkedéseket tesz az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, így biztosítja, hogy az érintett a Padron részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.
9.4. A 9.2. pontban említett döntések nem alapulhatnak a személyes adatoknak a Rendelet 9. cikk (1) bekezdésében említett különleges kategóriáin, kivéve, ha a 9. cikk (2) bekezdésének a) vagy g) pontja alkalmazandó, és az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében megfelelő intézkedések megtételére került sor.
X. Az érintett panasztételhez és jogorvoslathoz való joga
10.1. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog: Az érintett a Rendelet 77. cikke alapján jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet. A felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a Rendelet 78. cikk alapján az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.
Panasztételhez való jogát az érintett az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefon: +36 (1) 391-1400;
Fax: +36 (1) 391-1410
weboldal: http://www.naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
10.2. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog: az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a Rendelet 77. cikke alapján benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.
10.3. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog: a rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való, 77. cikk szerinti jog – sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a Rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették a Rendelet szerinti jogait. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.
XI. Az adatvédelmi incidensről történő tájékoztatás
11.1. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, a Padron indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.
11.2. A 11.1. pontban említett, az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismerteti a Padron az adatvédelmi incidens jellegét, és közöli legalább a következőket:
az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét;
az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
a Padron által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.
11.3. Az érintettet a Padron nem tájékoztatja, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
a Padron megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazta, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
a Padron az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, a 11.1. pontban említett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján tájékoztatja a Padron vagy olyan hasonló intézkedést hoz, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.
XII. Az érintett kérelme esetén alkalmazandó eljárás
12.1. A Padron elősegíti az érintett jogainak gyakorlását, az érintett jelen Szabályzatban is rögzített jogainak gyakorlására irányuló kérelme teljesítését nem tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy az érintettet nem áll módjában azonosítani.
Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos kérését vagy kérdését az alábbi címre küldheti meg:
postai úton a 1052 Budapest, Bécsi u.1. alatti címre
elektronikusan az info@Padron.com címre
A Padron a válaszát késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldi meg az érintett által meghatározott címre.
12.2. A Padron indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Padron a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.
12.3. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást a Padron elektronikus adja meg, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
12.4. Ha a Padron nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
12.5. A Padron a Rendelet 13. és 14. cikke szerinti, jelen Szabályzatban részletezett információkat és a Rendelet 15–22. és 34. cikke szerinti tájékoztatást és intézkedést (visszajelzés a személyes adatok kezeléséről, hozzáférés a kezelt adatokhoz, adatok helyesbítése, kiegészítése, törlése, adatkezelés korlátozása, adathordozhatóság, tiltakozás az adatkezelés ellen, az adatvédelmi incidensről való tájékoztatás) díjmentesen biztosítja az érintett számára.
12.6. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Padron, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre: 5000.- Ft összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása a Padron-t terheli.
Amennyiben a Padron-nak megalapozott kétségei vannak a Rendelet 15–21. cikke szerinti kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.
4.6. Adatok kezelésének céljai:
A.) Hírlevél feliratkozás
Hírlevélre feliratkozni a www.Padron.com címen vagy személyesen kitöltött regisztrációs nyomtatvány segítségével lehet. A hírlevélre feliratkozók számára a Padron szakmai tartalmú leveleket juttat el megadott e-mail címükre. A levelekben a Padron által készített és/vagy kurált tartalmak, eseménymeghívók, reklámjellegű ajánlatok lehetnek. A Padron által vagy a Padron közreműködésével szervezett eseményekre való jelentkezéssel Ön hozzájárul ahhoz, hogy az esemény keretében Önről a Padron kép- vagy videofelvételeket készítsen és azokat a Padron által készített tartalmakban (például hírlevelekben, prezentációkban, cikkekben, reklámanyagokban) felhasználja ellenszolgáltatás nélkül, határozatlan ideig, területi korlátozás nélkül, tetszőleges módon, illetve nyilvánosságra hozza és tetszőleges példányszámban terjessze.
Ha nem kíván többé információs és reklám jellegű ajánlatokat kapni a Padron-tól, a kiküldött hírlevél láblécében a „If you wish to stop getting information from us, you can unsubscribe here!” linkre kattintva leiratkozhat a hírlevélről, ezenkívül erről szóló nyilatkozatát megteheti e-mailben a info@Padron.com címen.
Felhívjuk a feliratkozók figyelmét, hogy a megadott személyes adatok valódiságáért a jelentkező felel. Amennyiben valótlan adatokat szolgáltat, vagy másvalaki személyes adatait adja meg, az érintettnek ebből kára származhat, amely esetben polgári jogi, büntetőjogi és szabálysértési eljárást kezdeményezhet.
Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, amelyet az érintett a Padron weboldalán a „I accept the Privacy Policy” szövegrész melletti négyzet bejelölésével ad meg az adatainak kezelésére vonatkozó tájékoztatást követően.
Az érintetti kör: minden olyan természetes személy, aki a Padron hírlevelére feliratkozik és hozzájárulását adja személyes adatainak kezeléséhez.
A kezelt személyes adatok köre: a természetes személy e-mail címe. A hírlevelekben szereplő esemény-meghívók kapcsán a Padron kérheti más személyes adatok megadását is (pl név, telefonszám, iskolai végzettség). Az ezen adatok kezelésére vonatkozó gyakorlatok az események dedikált adatkezelési tájékoztatójában találhatók.
A személyes adatok kezelésének célja: az érintett tájékoztatása a Padron szolgáltatásairól, termékeiről, az azokban bekövetkezett változásokról, tájékoztatás hírekről, eseményekről.
A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Padron vezető tisztségviselője, ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységgel kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként a Padron weboldalának üzemeltetését ellátó szolgáltató munkatársai.
A személyes adatok tárolásának időtartama: a hírlevél-szolgáltatás fennállásáig vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig. A hírlevél leiratkozás az érintett részére megküldött elektronikus levelek láblécén elhelyezett linkre kattintva vagy írásban, illetve e-mailben tett nyilatkozattal bármikor leiratkozhat, amely a hozzájárulás visszavonását jelenti. Ilyen esetben az érintett minden adatát haladéktalanul törli a Padron.
B.) Megrendeléssel, ajánlatkéréssel, kapcsolatfelvétellel összefüggő adatkezelés Padron weboldalán
A kapcsolattartás, feltétele, hogy az érintett önkéntesen személyes adatot szolgáltasson. Ennek megfelelően a megrendelés, ajánlatkérés a Padron részére történő megküldése, illetve a kapcsolatfelvétel során történő adatszolgáltatás a jelen Szabályzatban foglaltak önkéntes elfogadását és az adatkezeléshez történő hozzájárulását jelenti.
Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntesen teljesített adatszolgáltatása alapján adott hozzájárulása, amelyet az érintett a Padron weboldalán a “Get in touch” menüpont alatt elérhető négyzet bejelölésével ad meg az adatainak kezelésére vonatkozó tájékoztatást követően.
Az érintetti kör: minden olyan természetes személy, aki a Padron weboldalán hozzájárulását adja személyes adatainak kezeléséhez.
A kezelt adatok köre: a természetes személy neve, e-mail címe, és az önkéntesen megadott információk.
A személyes adatok kezelésének célja: a weboldalon nyújtott szolgáltatások, megrendelés, ajánlatkérés teljesítése, kapcsolatfelvétel szerződéskötés előkészítése vagy más cél érdekében, így tájékoztatás a Padron termékeiről, szolgáltatásairól, szerződési feltételeiről, akcióiról.
A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Padron vezető tisztségviselője, ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységgel kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként a Padron weboldalának üzemeltetését ellátó szolgáltató munkatársai.
A személyes adatok tárolásának időtartama: a megrendelés vagy ajánlatkérés teljesítéséig vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig (az érintett kérelmére történő törlésig).
5.) Internetes felhasználással kapcsolatos egyéb szabályok
5.1. A honlap látogatóinak adatai
A / weboldal megtekintése személyes adatok megadása nélkül is lehetséges bárki számára. A / weboldalon tett látogatások során egy kis méretű file, úgynevezett „cookie” (továbbiakban egységesen: „Cookie”) file kerül eltárolásra a felhasználó számítógépére (vagy más internetképes eszközére, mint okos-telefon vagy táblagép), amely révén a felhasználó böngészője egyedileg azonosítható lesz, feltéve, hogy ehhez a felhasználó világos és egyértelmű tájékoztatást követően kifejezett (aktív) hozzájárulását adta a weboldal további böngészésére irányuló magatartásával. A / weboldalra történő látogatással (böngészéssel) az érintett hozzájárul, hogy a Padron személyes adatnak nem minősülő információkat kezeljen és rögzítésen. A személyes adatnak nem minősülő információk olyan technikai jellegű adatok, melyekből az érintett személye nem azonosítható, így nem tartoznak az Info tv hatálya alá. Ezen információk körébe tartozik különösen az IP-cím, a / weboldal látogatásának időpontja, a számítógép operációs rendszerének típusa, más weboldal címe, amelyik az érintettet a / weboldalra irányította stb. Ezen – személyes adatnak nem minősülő – információk kezelésére statisztikai és fejlesztési célból kerül sor automatizált formában, legfeljebb a látogatást követő egy évig.
A Cookie-k elengedhetetlenek a / weboldal megfelelő működéséhez, továbbá információkat gyűjtenek a weboldal használatával kapcsolatban, a felhasználói élmény javítása érdekében, azaz, hogy még kényelmesebbé és hasznosabbá váljon az oldal. Néhány Cookie csak átmeneti időre került tárolásra (a böngésző bezárásáig tartói ideig jön létre), míg más Cookie-k huzamosabb ideig a számítógépen maradnak.
A weboldal látogatás során kezelt adatkör: / weboldal használata során a látogatóról, illetve az általa böngészésre használt eszközről az alábbi adatokat rögzíti és kezeli: a látogató által használt IP cím, a böngésző típusa, a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (beállított nyelv), a látogatás időpontja, a meglátogatott (al)oldal, funkció vagy szolgáltatás, kattintás. A weboldalon használt Cookie-k személy szerinti beazonosításra alkalmas információt nem tárolnak, a Padron személyes adatkezelést e körben nem folytat.
A felhasználó a / weboldal használatával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a weboldal Cookie-kat használjon a jelen 1. pontban írtaknak megfelelően. A legtöbb internet böngésző alapbeállítása szerint a Cookie-k eltárolása engedélyezve van külön felhasználói beavatkozás és/vagy jelzés nélkül. Amennyiben a felhasználó nem ért egyet a Cookie-k használatával, böngészőjét ennek megfelelően szükséges beállítania. A böngésző alapbeállításait a felhasználó megváltoztathatja úgy, hogy blokkolja a Cookie-kat, illetve figyelmeztetést kérhet, arról, hogy a látogatott weboldal milyen Cookie-kat használ. További információért vagy a beállítások megváltoztatásáért a felhasználó a böngésző súgójában talál segítséget.
5.2. Külső szolgáltatók adatfelvétele a honlapon
A www.Padron.com honlap html kódja a Padron-tól független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A külső szerver segíti a honlapon a látogatottsági és egyéb webanalitikai adatok független auditálását. A webanalitikai szolgáltató a Padron megbízásából személyes adatot nem, csupán az egyénre utaló információktól megfosztott adatokat jogosult kezelni. Jelenleg a webanalitikai szolgáltatást a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043) végzi, a Google Analytics szolgáltatásának keretében. Info: www.google.com.
6.) Adatbiztonsági intézkedések
Adatbiztonsági intézkedések
1.1. A Padron személyes adatot csak a jelen Szabályzatban rögzített tevékenységekkel összefüggésben kizárólag az adatkezelés célja szerint kezelhet.
1.2. A Padron az adatok biztonságáról gondoskodik, e körben kötelezettséget vállal arra, hogy megteszi mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek elengedhetetlenül szükségesek az adatbiztonságra vonatkozó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához, illetőleg kialakítja a fentiekben meghatározott jogszabályok érvényesüléséhez szükséges eljárási szabályokat.
1.3. A Padron az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, továbbítás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A Padron által végrehajtandó technikai és szervezési intézkedések a következőkre irányulnak:
a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítása, integritása, rendelkezésre állása és ellenálló képességének fennállása;
fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képesség, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;
az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárás alkalmazása.
1.4. A Padron biztosítja, hogy az általa kezelt személyes adatokat kizárólag azok a munkavállalók, illetve a Padron érdekében eljáró személyek ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében ténylegesen szükségük van.
1.5. A Padron az egyes adatkezelési tevékenység során megadott személyes adatokat más adatoktól elkülönítetten tárolja, azzal, hogy – összhangban a fenti rendelkezéssel – az elkülönített adatállományokat kizárólag a megfelelő hozzáférési jogosultsággal rendelkező munkavállalók ismerhetik meg.
1.6. A Padron a személyes adatokat bizalmas adatnak minősíti és ekként kezeli. Azoknak a munkavállalóknak, akik munkaköri feladataik teljesítése során személyes adatot kezelnek, a Padron a személyes adatok kezelésére vonatkozóan titoktartási kötelezettséget ír elő. A személyes adatokhoz való hozzáférést a Padron jogosultsági szintek megadásával korlátozza.
1.7. A Padron az informatikai nyilvántartásai tekintetében az adatbiztonság megvalósulásához a következő szükséges intézkedéseket foganatosítja:
Ellátja az általa kezelt adatállományokat számítógépes vírusok elleni állandó védelemmel, (valós idejű vírusvédelmi szoftvert alkalmaz.)
Gondoskodik az informatikai rendszer hardver eszközeinek fizikai védelméről, beleértve az elemi károk elleni védelmet,
Gondoskodik az informatikai rendszer jogosulatlan hozzáférés elleni védelméről, mind a szoftver mind a hardver eszközök tekintetében,
Megteszi mindazokat az intézkedéseket, amelyek az adatállományok helyreállításához szükségesek, rendszeres biztonsági mentést hajt végre, továbbá a biztonsági másolatok elkülönített, biztonságos kezelését végrehajtja.
1.8. A Padron a papíralapú nyilvántartások védelme érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket különösen a fizikai biztonság, illetve tűzvédelem tekintetében. A Padron vezetője, munkavállalói, és egyéb, a Padron érdekében eljáró személyek az általuk használt, vagy birtokukban lévő, személyes adatokat is tartalmazó adathordozókat, függetlenül az adatok rögzítésének módjától, kötelesek biztonságosan őrizni, és védeni a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.
1.9. A Padron biztosítja a személyes adatok automatizált feldolgozása során:
a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.
1.10. A Padron a személyes adatok védelme érdekében gondoskodik az elektronikus úton folytatott bejövő és kimenő kommunikáció ellenőrzéséről.
1.11. A Padron által kezelt személyes adatok interneten történő megosztását a Padron nem teszi lehetővé.
1.12. A folyamatban levő munkavégzés, feldolgozás alatt levő iratokhoz csak az illetékes munkavállalók férhetnek hozzá, a személyzeti, a bér- és munkaügyi és egyéb személyes adatokat tartalmazó iratokat biztonságosan elzárt tartásáról a Padron gondoskodik. A Padron biztosítja az adatok, az azokat hordozó eszközök, az informatikai rendszer hardver eszközei, valamint az iratok megfelelő fizikai védelmét.
7.) Adatvédelmi incidensek kezelése
Az adatvédelmi incidens fogalma
1.1 Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi; (Rendelet 4. cikk 12. pont)
1.2. Adatvédelmi incidensnek minősül a személyes adatokat tartalmazó eszköz (laptop, mobiltelefon) elvesztése, személyes adatok nem biztonságos tárolása (pl. szemetesbe dobott munkaügyi papírok); adatok nem biztonságos továbbítása, ügyfél- és vevő- partnerlisták illetéktelen másolása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, az informatikai rendszer megtámadása, tévesen elküldött személyes adatokat tartalmazó e-mail.
Adatvédelmi incidensek kezelés, orvoslása
2.1 Adatvédelmi incidensek megelőzése, kezelése, a vonatkozó jogi előírások betartása a Padron vezető tisztségviselőjének feladata.
2.2 Az adatvédelmi incidens észlelése esetén a Padron vezető tisztségviselője haladéktalanul vizsgálatot folytat le az adatvédelmi incidens azonosítása és lehetséges következményeinek megállapítása céljából. E körben a Padron megvizsgálja és megállapítja:
az incidens bekövetkezésének időpontját és helyét,
az incidens leírását, körülményeit, hatásait,
az incidens során kompromittálódott adatok körét, számosságát,
a kompromittálódott adatokkal érintett személyek körét,
az incidens elhárítása érdekében tett intézkedések leírását,
a kár megelőzése, elhárítása, csökkentése érdekében tett intézkedések leírását.
2.2. Adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén az érintett rendszereket, személyeket, adatokat a Padron behatárolja, elkülöníti és gondoskodik kell az incidens bekövetkezését alátámasztó bizonyítékok begyűjtéséről és megőrzéséről. Ezt követően a Padron megkezdi a károk helyreállítását és a jogszerű működés visszaállítását.
2.3. A Padron az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnál, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.
3. Adatvédelmi incidensek nyilvántartása
3.1. Az adatvédelmi incidensekről a Padron nyilvántartást vezet, amely tartalmazza:
az érintett személyes adatok körét,
az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát,
az adatvédelmi incidens időpontját,
az adatvédelmi incidens körülményeit, hatásait,
az adatvédelmi incidens orvoslására megtett intézkedéseket,
az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
3.2. A nyilvántartásban szereplő adatvédelmi incidensekre vonatkozó adatokat a Padron 5 évig őrzi meg.
8.) A weboldal és az Adatkezelési Tájékoztató megváltoztatása
A Padron kifejezetten fenntartja a jogát az általa üzemeltett weboldal, valamint a jelen Adatkezelési Tájékoztató mindenkori tartalmának korlátozás, értesítés nélküli, egyoldalú megváltoztatására, továbbá bármely szolgáltatás megszűntésére, illetve felfüggesztésére.

Padron